תקנון אתר TO KEEP


תנאי השימוש באתר

1. כללי
1.1 השימוש או הביקור באתר האינטרנט www.tokeep.co.il (להלן "האתר") או השימוש באתר בצורה כלשהי ובכלל זה במוצרים, תוכנות, עדכונים, נתונים ושירותים, כפי שיהיו מעת לעת באתר (להלן "השירותים"), כפופים לתנאי תקנון זה.
1.2 תקנון זה יוצר הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר בהתייחס לכל שימוש שיעשה על ידך באתר ובשירותים.
1.3 תקנון זה נכתב בלשון יחיד וזכר מטעמי נוחות בלבד, אך הינו מיועד לכלל הציבור ובכלל זה גם נשים ועל כן יש לקראו בלשון רבים ו/או בלשון נקבה על פי הנסיבות.
1.4 בתקנון זה המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
1.5 אין להסתמך על המידע באתר בהתייחס לכל נושא שעניינו שימושיים בריאותיים ובכלל זה צמחי מרפא, מזון, תוספי מזון ו/או נושאים דומים.
2. קבלת התנאים
2.1 על מנת להשתמש באתר ו/או בשירותים, עליך להסכים תחילה לתנאי תקנון זה ("התנאים"). לא תוכל להשתמש בשירותים אם לא תקבל את התנאים.
2.2 ניתן לקבל את התנאים על ידי שימוש באתר ו/או השירותים, כולם או חלקם. אתה מבין ומסכים לכך, שהאתר יתייחס לשימוש בשירותים כקבלת התנאים במלואם.
2.3 אי קבלת התנאים ו/או פעולה בניגוד להוראות תקנון זה, מקנים לאתר את הזכות לנקוט כל פעולה שתמצא לנכון על מנת למנוע את שימושך באתר ו/או בשירותים ובכלל זה לחסום מיידית כל שימוש באתר ו/או בשירותים, ללא כל התראה מוקדמת וזאת בנוסף לכל פעולה אחרת שהאתר רשאי לנקוט בה.
3. תוכן
3.1 הנך רשאי להשתמש בתכנים המופיעים באתר בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה.
3.2 למעט כמוסדר במפורש באתר, הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד וכן הינך רשאי לעשות שימוש מסחרי מוגבל כמצויין באתר מעת לעת (להלן "השימושים"). אינך רשאי להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק או להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך השימושים.
3.3 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות ייעודיות לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
3.4 הינך רשאי להפנות לאתר, באמצעות קישור (link), אך אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לכל דין, או שפרסומם מנוגד לדין או המעודדים פעילות המנוגדת לדין כלשהו.
3.5 האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הינך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האתר, מנהליו, בעלי מניותיו, עובדיו וכל גורם נוסף מטעמו, בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממעשיך ופעולותיך כאמור לעיל.
4 תכנים המופיעים באתר ופרסומי משתמשים

4.1 באתר עשויים להתפרסם מעת לעת תכנים שמקורם במשתמשי האתר ו/או גורמים חיצוניים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בתכנים אלו. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, וכוללים פרסומים של משתמשי האתר, אוספים והצגת עבודות של משתמשים, רשימות ייעודיות וכן פרסומי קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים), בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו, יפורסמו בצורה שבה העלית אותם, יוסיפו להתפרסם או יוסרו. האתר אינו נוטל על עצמו כל אחריות לעניין שינוי פרסומים אלו על ידי משתמשים ו/או גורמים אחרים, ושומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למחוק, לשנות או לבטל כל פרסום כאמור.

4.2 האתר שומר לעצמו את הזכות, אך אין לראות בכך התחייבות של האתר, לבדוק את התכנים לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, אי דיוקים, ניסיונות הטעייה וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם, הכל בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
4.3 האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה ובכלל זה תכנים שנמסרו לאתר לפרסום על ידי צדדים שלישיים, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם ובכלל זה הפרה של כל דין ו/או זכויות יוצרים, חלה על המשתמש שמסרם לפרסום ו/או הגורם שהעניק לאתר את ההרשאה לפרסמו ועליו בלבד. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר ו/או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לנכונותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
4.4 כאמור לעיל, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוכן שתבקש לפרסם, להעלות, לקשר או לשתף באתר ובהתאם תהיה אחראי היחיד והבלעדי לתוצאה שתנבע מפעולתך. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:
4.4.1 כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף או שהינך סבור כי הינו מטעה, שקרי או מסולף כאמור;
4.4.2 כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
4.4.3 כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
4.4.4 כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
4.4.5 כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
4.4.6 סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
4.4.7 כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, אשר אינו מותר על ידי האתר;
4.4.8 כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
4.4.9 כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
4.4.10 כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
4.4.11 כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
4.4.12 כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
4.4.13 כל תוכן העלול להטעות משתמש אחר ו/או אדם אחר.
4.5 הינך מסכים כי ממועד העלאת תוכן כלשהו לאתר, להנהלת האתר תהיה שיקול הדעת המוחלט אם לפרסמו, להמשיך בפרסומו ו/או למחקו ולא תוכל לדרוש את מחיקת תוכן זה ו/או שינויו. האתר יפעל בנושא זה ללא הודעה מוקדמת ועל סמך שיקול דעתו המוחלט, ובכלל זה בעת שימצא כי הפרת תנאי שימוש אלה, או שעשית מעשה, או התכוונת להפר תנאים אלו, או לאתר היה יסוד סביר להאמין כי תפר תנאים אלו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לאתר.
4.6 החליט האתר לפרסם תוכן שמסרת – האתר יהיה רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו.
4.7 התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, אך האתר שומר לעצמו את שיקול הדעת להגביל פרסום זה ובכלל זה למשתמשים מסויימים באתר.
4.8 הינך נדרש להתייחס לתכנים באתר בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של האתר ולפיכך האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

5 קישורים
5.1 באתר תמצא קישורים (links) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. תכנים אלו אינם מתפרסמים על ידי האתר, או מטעמו. הקישור הינו מטעמי נוחות בלבד ואין בקישור זה ליצור אחריות משפטית כלשהי של האתר לאותם קישורים ואין לראות בקישור זה כדי להצביע או להעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהלי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
5.2 האתר רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.
6 שירותים הטעונים רישום והגבלת שימוש
6.1 באתר תמצא שירותים הטעונים רישום. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך הרישום, על פי תנאי הרישום, ובכלל זה מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ובתנאי כי הינך מסכים לתנאי האתר החלים על שירות זה וכן כל תנאים נוספים שתדרש להסכים להם במהלך תהליך הרישום וזאת בנוסף לתקנון זה.
6.2 השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, עשוי להיות כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי תמצאנה אף הן באתר ועשויות להשתנות מעת לעת וההוראות והנחיות שיופיעו באתר בנושא זה הן המחייבות.
6.3 השימוש בשירותים אלו, כולם או חלקם, מותנה בהחלטת האתר להמשיך ולהעניק שירותים אלו באמצעות האתר וכל זאת על פי שיקול דעתו המוחלט של האתר. האתר אינו מתחייב להעניק שירותים כלשהם ואם וככל שיתבצע תשלום עבור שירות כלשהו אשר יוחלט על הפסקתו ו/או במקרה של השבתת האתר, הסעד היחיד לו תהיה זכאי יהיה החזר החלק היחסי של התשלום שביצעת עבור השירות, שלא ניתן לך.
6.4 בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות עדכון פרטיך באתר.
6.5 הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. אין חובה על-פי חוק החלה עליך למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי האתר, הדורשים הרשמה. האתר  יעשה שימוש בפרטיך, לשם מתן אפשרות שימוש באתר, ובכלל זה בשירותים ו/או לצורכי דיוור ולצרכים נוספים, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר כפי שתהיה מעת לעת.( מדיניות הפרטיות מופיעה בדף זה, בהמשך לתקנון האתר).
6.6 בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
6.7 שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה.
6.8 האתר רשאי שלא לאפשר לך להשתמש באתר ו/או בשירות כלשהו ובכלל זה שירות הטעון רישום, לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לבטל רישומך לשירות כלשהו, או לחסום את גישתך אליו ו/או לאתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.8.1 אם הפרת את תנאי תקנון זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
6.8.2 אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים ו/או ניסית להטעות את האתר ו/או המשתמשים באתר בכל דרך אחרת;
6.8.3 אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
6.8.4 אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
6.8.5 אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
6.8.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
6.8.7 אם יש לך חוב כספי לאתר ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
6.9 האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר, כפי שתעודכן מעת לעת. 
6.10 האתר צפוי לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים באתר, או גם באתרים אחרים (כגון אתר רשת חברתית Facebook), אשר עשויות ליידע צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות, על כך שנחשפת או קראת תכנים מסוימים שפורסמו באיזה מהאתר. מובהר בזה, כי בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי האתר בעניין זה.
7 תכנים מסחריים
7.1 האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים, מוצרים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
7.2 האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו במסגרתו ובכלל זה פרסומים מטעם בעלי מקצוע ו/או פרסומים המתארים בעלי מקצוע ואת פעילותם. האתר אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה והאתר לא ישא בכל אחריות לכל עיסקה המתבצעת מכח או בהקשר לפרסום כאמור.
8 שינויים בתנאים
8.1 האתר עשויה לבצע שינויים בתקנון זה ו/או בחלקים ממנו מעת לעת. האתר שומרת לעצמה את הזכות להטמיע את השינויים בתוך התקנון ו/או לעדכנו בכל צורה אחרת. התקנון המעודכן יהיה זמין בכתובת www.tokeep.co.il.
8.2 אתה מבין ומסכים שאם תשתמש בשירותים לאחר התאריך שבו השתנו התנאים, משמע כי הינך מסכים לשינויים והאתר יהיה רשאי להתייחס להמשך השימוש בשירותים מאותו מועד כקבלת השינויים והסכמה לתקנון המעודכן.
8.3 האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה והעיצוב, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
8.4 האתר עשוי להיות מושבת מעת לעת, אם לצורכי תחזוקה ו/או עקב תקלות של ספקים, חברות תקשורת, חוות שרתים וכד'. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין השבתות ו/או תקלות ובכלל זה במקרה שתקלה ו/או השבתה כאמור תגרום לנזק למידע כלשהו שהועלה על ידך לאתר (בין באופן זמני ובין באופן קבוע) ו/או יכולתך להשתמש בשירותים.
9 הגבלות כלליות לגבי שימוש
9.1 האתר מעניק לך בזאת אישור לגישה ושימוש באתר ובשירותים, בכפוף לכל תנאי התקנון ו/או כל דין החל בנסיבות שימושך ובכלל זה הינך מסכים:
9.1.1 לא לשנות או לנסות לשנות חלק כלשהו באתר ו/או בשירותים;
9.1.2 לא לאסוף נתונים אישיים כלשהם של משתמש כלשהו באתר או בשירות כלשהו;
9.1.3 לציית לכל החוקים והתקנות החלים ובכללם כל חוק ותקנה מקומי ובינלאומי, בכל זמן שהוא בעת השימוש בשירותים;
9.1.4 כי השירות שניתן לך ניתן לך באופן אישי ואינך רשאי להשתמש בשירותים עבור כל אדם אחר;
9.1.5 שאתה האחראי היחיד להפרת ההתחייבויות שלך ותשא במלוא התוצאות של פעולותיך (לרבות אובדן או נזק כלשהם לאתר) בגין הפרה כגון זו.
10 אופי האתר
10.1 המידע והנתונים המוצגים באתר, מפורסמים ע"י האתר ו/או מתקבלים מצדדים שלישיים. קיימת אפשרות שבמידע ו/או בנתונים המופיעים באתר, נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, בין השאר גם בגלל קבלת נתונים שגויים או תקלות תקשורת. האתר לא יהא אחראי לכל נזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה.
10.2 כל המידע והשירותים מוצעים למשתמש באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS), בלא כל מצג או התחייבות. האתר לא יהא אחראי לגבי המידע, הפרטים, והשירותים, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה ובכלל זה לא יהא אחראי לכל פרסום של משתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו וכל אחד המתחזה להיות משתמש רשום.
11 העדר התחייבות למתן שירותים עתידיים
11.1 אתה מאשר ומסכים שאופן וטיב השירותים שהאתר מספק, עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש וכי לא יהיו לך כל טענות או דרישות בקשר לכך.
11.2 אתה מאשר ומסכים שהאתר יפסיק (לצמיתות או באופן זמני) לספק את השירותים, כולם או חלקם (או מאפיינים כלשהם בשירותים) עבורך או עבור משתמשים, על פי שיקול דעתו של האתר בלבד, ללא הודעה מראש.
11.3 אתה תוכל להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת שהיא. אין צורך להודיע מפורשות לאתר כאשר אתה מפסיק להשתמש בשירותים.
12 זכויות יוצרים
12.1 הינך מאשר כי ידוע לך כי מלוא זכויות היוצרים באתר הינן בבעלות האתר ו/או צדדים שלישיים שהעניקו הרשאה לאתר ולמעט זכות השימוש בשירותים, לא מוקנית לך כל זכות באתר, בקניין הרוחני של האתר, תוכנו, הסימנים המסחריים שבו ו/או כל חלק אחר הקיים בו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיצוב האתר, התוכנה המותקנת בו, כל קוד מחשב, קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, הינם בבעלות מלאה של האתר ו/או צדדים שלישיים שהעניקו לאתר את ההרשאות. עוד הינך מאשר כי ידוע לך שחל איסור מוחלט לעשות שימוש בכל סימן, קובץ, תוכנה, עיצוב גרפי, סימן מסחר טקסט וכל חומר אחר הכלול בו ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת האתר.
12.2 אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.
12.3 אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
12.4 סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
12.5 האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הינך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט בתקנון זה.
12.6 במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
13 סיום ההתקשרות
13.1 תנאי התקנון ימשיכו לחול עליך כל עוד הינך משתמש באתר ו/או שירותים ו/או תכנים של האתר.
13.2 אם ברצונך לסיים את מערכת היחסים עם האתר, תוכל לעשות זאת על ידי משלוח הודעת בדוא"ל, לכתובת הבאה info@tokeep.co.il. בכל מקרה בו נדרשת הודעה על סיום ההתקשרות בינן ובין האתר, הינך נדרש למסור הודעה בדוא"ל כאמור לעיל. כל הודעה כאמור תחול ממועד קבלתה על ידי האתר.
13.3 האתר יוכל בכל עת להפסיק את מתן השירותים הניתנים לך, אם:
13.3.1 הפרת את תקנון זה (או פעלת באופן שמעיד מעל לכל ספק שהינך מתכוון להפרו); או
13.3.2 האתר נדרש לעשות זאת בהתאם לדין כלשהו; או
13.3.3 האתר החליט על פי שיקול דעתו להפסיק את מתן השירותים, פרטנית או לקבוצה מסויימת וזאת מהמועד שימסר על כך על ידה (ובכלל זה באמצעות פרסום באתר); או
13.3.4 האתר רשאי לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
13.4 בעת הפסקת מתן השירותים, כל הזכויות המשפטיות, ההתחייבויות והחבויות שהן אתה והן האתר, הייתם כפופים להן (או שהצטברו במהלך הזמן בעת אכיפת התנאים) או שאמורות להמשיך ללא הגבלה, לא יושפעו מהפסקה זו.
14 הגבלת אחריות
14.1 הינך מסכים ומאשר כי ידוע לך, שתנאי לשימוש במתן השירותים, הינו הסכמה ספציפית למגבלות הכלולות בסעיף 14 זה.
14.2 הינך מסכים ומאשר כי בשום מקרה לא תחול על האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין.
14.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מאשר ומסכים כי ידוע לך כי בשום מקרה, האתר לא יהיה אחראי:
14.3.1 לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או אובדן, עקיף או ישיר, שעשוי להגרם לך עקב הפסקה במתן השירותים, אם מסיבות של כח עליון, תחזוקה של האתר, בעיות טכניות, השבתה של האתר, פריצה לאתר, שימוש בשם המשתמש שלך ו/או מכל סיבה אחרת;
14.3.2 אי מתן השירותים עקב תקלות מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה מחיקה, פגיעה או כשל באחסון של פריטים שנשלחו על ידך ו/או נתונים אחרים של תקשורת שנשמרו או הועברו על ידך ו/או באמצעות השימוש באתר ובכלל זה מידע, אוספים ומצגות שהועלו על ידך;
14.3.3 כל נזק שעשוי להגרם עקב פריצה או פעולה מכוונת של צדדים שלישיים, אשר עשויה לגרום לשינוי תכנים, שימוש כוזב בשם משתמש, העתקה של פרטי אישיים וכד'.
14.4 האתר יפעל על מנת שאמצעי אבטחה יתאמו את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הינך מאשר כי ידוע לך שהאתר לא יהא אחראי לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.
14.5 ההגבלות המפורטות לעיל יחולו בכל מקרה, בין אם היה על האתר להיות מודע לאפשרות של אובדן כגון זה ובין אם לאו.
14.6 התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.
14.7 השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
14.8 האתר אינו מתחייב, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. האתר אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. האתר לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
14.9 האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
14.10 ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתרי האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים המתפרסמים בקהילות ובקבוצות הדיון (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה. בכל מקרה, האתר מבהיר כי אין להתייחס לכל נושא שעניינו מוצרי מרפא, מוצרי מזון, תוספי מזון ו/או שימושים רפואיים, ללא ייעוץ מקצועי מאנשי מקצוע מתאימים.
14.11 האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.
15 תשלומים
15.1 השירותים בתשלום, עלויות השירותים והמבצעים המוצעים לך, מפורטים בכתובת הבאה - טופס הרשמה (להלן "השירותים בתשלום").
15.2 לאתר שמורה הזכות לשנות את המבצעים, המחירים, מיגוון השירותים ותנאי השירותים מעת לעת. מובהר כי המשתמשים לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו, אלא על פי שיקול דעת הבלעדי של האתר. כל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד פרסומו, אלא אם הודיע האתר אחרת.
15.3 השירותים באתר ניתנים כמות שהם ("as is"). האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לזמינות האתר, זמינות שירות מסויים או תפוצת שירות כלשהו. במקרה שאחד השירותים או יותר אינם זמינים באופן זמני, לא יינתן החזר כספי. האתר שומר לעצמו את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתו הבלעדי. אם יחליט האתר על החזר או זיכוי, לא יתפרש הדבר כאילו הינו מחוייב לעשות כן גם בעתיד, באופן דומה, זהה או בצורה חלקית.
15.4 האתר רשאי לספק שירות ו/או גישה למשתמש בתשלום, לאחר שהתשלום התקבל או לפניו. היה ויחליט האתר על מתן זכות שימוש בשירותים בתשלום גם לפני גביית התשלום בגינם, אין פירוש הדבר כי האתר ויתר על זכותו לגבות תשלום עבור שירות זה, כולו או חלקו.
15.5 האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב לקבל תשלום כלשהו ממשתמש בתשלום, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
15.6 על מנת לרכוש את השירותים בתשלום, המשתמש חייב לספק את פרטי אמצעי התשלום המלאים והמדויקים, לרבות פרטי זיהוי אישיים. על ידי מסירת פרטים אלו לאתר, המשתמש מאשר כי ברצונו לרכוש את השירותים בתשלום להם ירשם וזאת על פי תנאי תקנון זה, בהתאם לפרטים האישיים שמסר ובהתבסס על אמצעי התשלום שמסר. במידה והאתר לא יקבל אישור לנכונות הפרטים, כולם או חלקם או שתתקבל הודעה כי אינם תקפים או נכונים, אזי האתר רשאי לבטל באופן מיידי את מתן השירותים בתשלום עבור המשתמש הרלוונטי, והכל לפי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון. האתר לא ידרש למסור הודעה למשתמש על כוונתו זו. האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל הגורם הרלוונטי לתשלום (כגון בנקים) ו/או לרשויות אכיפת החוק במקרים של חשד למעשה אסור בקשר לאמצעי תשלום.
15.7 התשלום יהיה בשקלים חדשים, ועשוי אף להשתנות בשל מסים מקומיים שיחולו על המשתמש ובכלל זה במקרה של שינוי מע"מ. כל המחירים המוצגים, כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
15.8 במקרה שננקב מחיר שגוי של שירות כלשהו, האתר אינו מחויב לספק למשתמש את השירות אחר שתתגלה אותה טעות והמשתמש יהיה רשאי לצרוך את השירותים על פי המחיר הנכון או לבקש את הפסקת מתן השירותים. האתר שומר לעצמו את הזכות להודיע למשתמש על כל שגיאה כאמור במחיר ו/או בגבייה ולבצע את ההתאמה בגובה התשלום הנגבה בהתאם למחיר הנכון שנקבע על ידו.
15.9 רכישת השירות היא לתקופה מתמשכת, אלא אם כן בוטלה זו על ידי החברה, או על ידי המשתמש באמצעות הודעה ברורה שתשלח לאתר כמפורט להלן. רכישת שירות הינה בגין מלוא הסכום המתייחס לשירות זה. בכל מקרה שבו תבקש לבטל את השירות שנרכש על ידך ו/או לפנות בנושא של השירותים שנרכשו על ידך לאתר, הינך מתבקש לפנות בכתב לכתובת הבאה info@tokeep.co.il.
15.10 בכל מקרה של הפסקת שירות בתשלום, בין ביוזמת המשתמש ובין עקב אי עמידה בתנאי אתר זה ובכלל זה אי התשלום עבור השירותים, האתר שומר את הזכות למחוק כליל כל מידע של המשתמש אשר אליו התייחס השירות בתשלום (ובכלל זה אוספים, רשימות, תמונות ומידע אחר), ולא תהיה לך כל טענה או דרישה בנושא זה מהאתר ובכלל זה לא תהיה זכאי לדרוש שחזור של מידע זה, אפילו תשוב ותצטרף לשירות בתשלום.
15.11 חשבונות ישלחו למשתמש (לכתובת דוא"ל על פיה נרשמת לאתר או כפי שעדכנת במועד מאוחר יותר) בגין השירותים שנרכשו על ידו, בגין תקופת רכישת השירותים או התקופה שתקבע על ידי האתר (חודש, רבעון, שנה וכד'). האתר יאפשר למשתמש, בתוך 14 ימים ממועד משלוח החשבון הרלבנטי, להביא בפני האתר את השגותיו, באמצעות משלוח הודעה כאמור בסעיף 15.9 לעיל, ככל שקיימות, בכתב. לא תתאפשר הגשת השגות לאחר המועד האמור לעיל.
15.12 האתר שומר לעצמו את הזכות להודיע על כוונתו לגבות את התשלום עבור שירות מתחדש לפני הגבייה בגין אותו שירות, אך אי משלוח הודעה כאמור או אי משלוחה מראש, לא יגרעו מזכות האתר לגבות את הכספים בגין השירות הניתן על ידו.
15.13 במקרה בו יישום הקשור לאתר נרכש על ידי משתמש באמצעות צד שלישי (כגון "אפל", "גוגל" וכו'), תנאי התשלום ויתר ההוראות המפורטים בתקנון זה לא יחולו, זאת להבדיל ממגבלות השימוש באתר וביישומיו. מובהר כי האתר לא יהא אחראי כלפי משתמש כאמור במצב זה, וכל טענה הנוגעת לרכישות שנעשו באמצעות צדדים שלישיים, תעשה עם הצד השלישי באופן ישיר.
15.14 כל תשלומי המיסים החלים על המשתמש, יחולו עליו ועליו בלבד, ומובהר כי האתר לא ישא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באמצעות האתר ו/או בין משתמשים באתר ולא על ידי האתר עצמו.
15.15 משתמש רשאי לסיים את רכישת השירות בכל עת על ידי משלוח הודעת ביטול ברורה, (כמפורט בסעיף 15.9 לעיל). במקרה של משלוח הודעה כאמור על ביטול, סיום השירותים יסתיים לאחר 3 ימי עסקים מהיום בו התקבלה הודעת הביטול והמשתמש יהיה מחוייב בגין השירותים שצרך עד מועד ביטול השירותים.
15.16 האתר שומר לעצמו את הזכות לסיים את מתן שירות כלשהו או את הכניסה לאיזור שבתשלום לכל משתמש אשר לפי שיקול דעתו, הפר את תנאי השימוש באתר, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי המשתמש. המשתמש לא יהא זכאי להחזר כלשהו בנסיבות אלו.
16 שיפוי
הינך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו, כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
17 פרסום קרדיט ליוצר
במקרה ובפרסום כלשהו באתר, לא ניתן קרדיט ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, על המשתמש לפנות אל האתר ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום תוך זמן סביר.
18 התיישנות
בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
19 תנאים משפטיים כלליים
19.1 תקנון זה יוצר את ההסכם המשפטי שבינך ובין האתר, מסדיר את השימוש בשירותים ומחליף ומבטל כל הסכם קודם או אחר בינך ובין האתר, אם וככל שהיה קיים הסכם כאמור, אלא וככל שנקבע אחרת באותו הסכם.
19.2 תקנון זה לא נועד להקנות זכויות מכל סוג שהוא לצדדים שלישיים, והוא לא יפורש כחוזה לטובת צד ג'.
19.3 תקנון זה יחול לטובת האתר והפועלים מטעמו ו/או עבורו. האתר רשאי להעביר ו/או להסב תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולים ו/או הנובעים ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
19.4 שום התנהגות על ידי האתר לא תחשב כויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם או על פי כל דין, או כוויתור או הסכמה מצידו להפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
19.5 אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.
19.6 החוק החל על אתר זה והשימוש בו, אפילו אם נעשה שימוש באתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, יהיה החוק של מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל מחלוקת בין הצדדים ו/או בכל עניין הקשור להסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז.
19.7 אתה מסכים כי האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים האישים שימסרו על ידך (בטופס ההרשמה או אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר בצורה אחרת) לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת. שימוש באתר הינו בגדר הסכמה לקבל דואר ו/או דואר אלקטרוני מהאתר ובכלל זה גם הודעות בעלות אופי פרסומי, אלא אם שלחת הודעת סירוב לאתר. כן רשאי האתר לשלוח לך מעת לעת תזכורות/הודעות מערכת וכד' באשר לשירות שהוזמן.

 

 

מדיניות פרטיות

 1. 1. ToKeep אימצה מדיניות שמירת פרטיות, אשר מטרתה להגן על כל משתמש ו/או חבר רשום ("המשתמש") והמידע של אותו משתמש. ToKeep עשויה לעדכן את מדיניותה זו מעת לעת על פי שינוי חקיקה, אופי הפעילות ונסיבות נוספות. בכל מקרה של שינוי מדיניות, יעודכנו תנאי מדיניות פרטיות אלו.
 2. 2.המידע הנוגע לכל משתמש ישמר במאגרי המידע של ToKeep וישמש את ToKeep לצורך תפעול האתר ומתן השירותים על פי תנאי שימוש של האתר www.tokeep.co.il, המופעל על ידי דה פלאו בע"מ(להלן "האתר") ובכלל זה מעקב אחר מתן תפעול האתר, מתן השירותים על יד האתר ומתן מידע הנדרש בהתייחס לשירותים הניתנים על ידי האתר. ToKeep תהיה רשאית לעשות שימוש במידע הנוגע לכל משתמש הנדרש לצורך הפעלת האתר ומתן השירותים על פיו ובכלל זה שם המשתמש, מספר טלפון, תמונה, כתובת דוא"ל וכד'. פרטים נוספים של משתמשים אשר אינם נדרשים לצורך הפעילות באתר ישארו בידי ToKeep ויעשה בהם שימוש בהתאם לפעילות המשתמש ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו.
 3. 3.מידע סטטיסטי הינו מידע המכיל נתונים אשר אינם מזהים משתמש בפרטיו שלו, נאסף על ידי ToKeep ועל ידי צדדים שלישיים ומכיל מידע על נוהגי השימוש שלך באתר, השירותים אותם ביקשת, תכיפות ושעות השימוש, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד שממנו התחברת לאתר וכדומה. המידע הסטטיסטי נשמר בנפרד מהמידע האישי של המשתמש והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה ToKeep במידע האישי ומיועד לצורכי ניהול פעילות האתר, אבטחה, בחינת תלונות וכד'. ברישומך, הינך מסכים כי ToKeep ו/או צדדים שלישיים מטעמה, יעשו שימוש במידע זה.
 4. 4.ToKeep תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שבידיה, בין המידע האישי ובין המידע הסטטיסטי, לצורך תפעול האתר, אספקת השירותים, וכן לצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באתר (ו/או בכל מכשיר אחר, אם ינתנו באמצעותו השירותים, דוגמאת אפליקציה), כך שיתאימו לאופי המשתמשים.
 5. 5.ToKeep עשויה ורשאית להשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום, בקשר לשימושך באתר, ו/או לשלוח אליך מדי פעם מסרים, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת"), כמו גם בנושא המשך השימוש שלך באתר. הסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות הדין. בנוסף, ToKeep תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה לצרכים מסחריים על פי שיקול דעתה ובכלל זה שיתופי פעולה עם גורמים נוספים, מסעי פרסום שתשתתף בהם וכן במקרים של עיסקאות מיזוג ורכישה. שים לב, כי בכפוף להוראות הדין, במקרה של קבלת דברי פרסומת, תוכל בכל עת לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור ו/או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור בפרוצדורה שקיימת באתר.
 6. 6.ToKeep תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האתר ופיתוחו, לשיפורו, ולעדכון האתר והשירותים הניתנים בו. לשם כך, עשויה ToKeep להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי.
 7. 7. ToKeep לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי של משתמש אלא באחד המקרים המפורטים להלן:
  1. 7.1במידה ונתת את הסכמתך המפורשת לכך;
  2. 7.2במקום בו מסירת המידע האישי נדרשת לצורך מתן השירותים אליהם נרשם או ביקש המשתמש כי ינתנו לו;
  3. 7.3כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת ל- ToKeep ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה;
  4. 7.4אם האתר יהא מחויב על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור ו/או למלא אחר כל דין, לרבות בהתייחס לכל הליך משפטי;
  5. 7.5במקרה של מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי בינך לבין ToKeep;
  6. 7.6במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים  בהם, או במצב בו תפעל באתר ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין ו/או  לתנאי השימוש;
  7. 7.7בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי;
  8. 7.8כחלק מפעילות מסחרית כוללת דוגמאת שיתוף פעולה עם צד ג', אשר יתייחס לכלל הפעילות של ToKeep ולא למשתמשים מסויימים;
  9. 7.9אם ToKeep תמכור, תמחה, תעביר, תתמזג את פעילותה ו/או האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את הפעילות ו/או האתר, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  10. 8. הינך זכאי לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של ToKeep. לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע ונזהה אותך בהתאם למדיניות ToKeep, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר. אם מצאת כי המידע הינו שגוי, הינך רשאי לפנות לToKeep על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה – info@tokeep.co.il. במידה ותבקש ToKeep למחוק את המידע האישי לגביך, ToKeep תנסה להענות לבקשתך ובכלל זה על ידי הפיכת המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך.
  11. 9.ToKeep משתמשת בקבצי Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
  12. 10.ידוע לך כי מידע אישי אודותיך עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות שדיניהן מבטיחים רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע אישי הקבועה בדין הישראלי. במקרים כאמור, החברה תפעל כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל. בעצם השימוש באתר ומסירת מידע אישי לToKeep, הינך נותן בזאת הסכמתך להעברה ו/או שמירה ו/או אחסון ו/או עיבוד של מידע אישי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
  13. 11.מידע אישי אודותיך עשוי להיות מועבר מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, (דהיינו, למדינות שאינן חברות באיחוד האירופי ושאינן איסלנד, ליכטנשטיין ונורבגיה) ולארגונים בינלאומיים. במקרים כאמור, החברה תנקוט בצעדים מתאימים להבטיח הגנה על המידע האישי אודותיך כנדרש לפי הדין החל הרלוונטי ולכל הפחות תוודא שככל שרלבנטי במקרה כאמור בהתייחס להעברת מידע שכללי האיחוד האירופאי חלים עליו, יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים מתקיים:
  14. 11.1המידע יועבר למדינה או לארגון בינלאומי אשר לגביה נתקבלה החלטה תקפה של מועצת האיחוד האירופי בדבר נאותות ההגנה על המידע האישי המועבר לאותה מדינה או ארגון כאמור(תקנה 45 לתקנה האירופית הכללית להגנת נתונים 679/2016).
  15. 11.2העברת מידע בהסתמך על הסכמים מחייבים ותקפים בין גופים ורשויות ציבוריים (תקנה 46.2(a) לתקנה האירופית הכללית להגנת נתונים 679/2016.
  16. 11.3העברת מידע בהתאם להוראות חוזיות שאושרו על ידי מועצת האיחוד האירופי ואשר מטילות על מקבלי המידע חובה חוזית לקיים הגנה על המידע ברמה המקובלת באזור הכלכלי האירופי, (תקנה 46.2(c) לתקנה האירופית הכללית להגנת נתונים 679/2016.

ההוראות החוזיות שאומצו על ידי מועצת האיחוד האירופי זמינות בקישור - https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside- .eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

  1. 12.ToKeep מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של ToKeep ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים מעטפת הרמטית חסינה לפגיעות כאמור לעיל. לכן, ToKeep לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

ToKeep רשאית לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות זו, החברה תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר. אלא אם נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באתר.

 

 

?לדפי הסברים באתר

הקימו ׳אוסף חדש׳

רשימת האוספים שלי

סמנו לאיזה אוספים להוסיף את הפריט. ("שמור והוסף" בגמר התהליך)

שמור והוסף
סגור שמור והוסף
scroll back to top

bird banner

סגור ואל תציג יותר
? X לחץ כדי לצפות באוסף המהיר הכינו במהירות רשימת צמחים ! חדש! ניתן ליצור הצעת מחיר בקלות ובמהירות...

יש לסמן ב-V את הצמחים אותם הנך מעוניין להוסיף להזמנה

הוסף הכל לאוספים נקה הכל

לא ניתן לשמור צמחים נוספים!

ניתן להוסיף את הצמחים ברשימה המהירה לאחד האוספים, ואח"כ להמשיך את האוסף המהיר.

בחר אוסף אחד לשליחה במייל

שלח את האוסף שלי

סגור שלח